Stichting Primair Onderwijs Griendtsveen

Missie

In de missie staat het kind centraal.
SPO Griendtsveen wil een lerende organisatie zijn, waarin mensen met en van elkaar leren in wisselwerking met de omgeving. Kinderen maar ook leraren,
directieleden en bestuursleden. Door het geven en ontvangen van goed onderwijs en goede ondersteuning, willen we bevorderen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, graag naar school komen en willen we bij kinderen de potentie volledig ontwikkelen. We zien de kindontwikkeling als een continue proces, binnen en buiten de school


Visie

De visie is het fundament onder onze stichting. Ze geeft vorm en richting aan de toekomst van de organisatie en ze helpt ons om deze toekomst waar te maken. De visie vormt voortdurend het uitgangspunt voor beleidskeuzes en geeft de kaders aan.
We willen een organisatie zijn waar we aan ervarings -en omgevingsgerichtonderwijs werken en waar welbevinden en betrokkenheid voorop staat en het kind centraal.
SPOG wil boeiend en uitdagend onderwijs geven aan kinderen, met respect voor de waarden en normen die het kind meeneemt. Vanuit onze identiteit hebben wij een aantal waarden geformuleerd die richting geven aan het onderwijs: weerbaarheid, gemeenschapszin, tolerantie, respect en verwondering
Met modern, eigentijds onderwijs in een veilige omgeving met professionele leerkrachten willen wij de volledige potentie van het kind ontwikkelen. We zien de ouder hierin als partner, waarbij de school de primaire verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs en de ouders de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De school vormt de spil in de buurt en vervult meerdere kindfuncties. We vinden het belangrijk dat kinderen in hun eigen leefomgeving naar school kunnen gaan. De school is essentieel voor een vitale gemeenschap, het is veel meer dan een plek om te leren. Wij willen als organisatie midden in de samenleving staan en actief de verbinding met de samenleving onderhouden en versterken.

Scholen moeten zich kunnen ontwikkelen waarbij de menselijke maat belangrijk is. Het ontwikkelen van kinderen is een zeer belangrijk aspect. Kinderen ontwikkelen een eigen identiteit. De school ondersteunt het kind bij het zoeken naar deze identiteit. Professionals geven op eigentijdse wijze vorm aan identiteitsontwikkeling.


Organisatie

SPO Griendtsveen heeft een aantal kernwaarden/uitgangspunten geformuleerd die bepalend zijn voor
de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan missie en visie.


  •  Omdat elk kind telt worden de vaardigheden en talenten van leerlingen optimaal benut in onderwijs dat toekomstgericht en -bestendig is. Eigenaarschap van de eigen ontwikkeling, wordt binnen de grenzen van de individuele mogelijkheden, optimaal gestimuleerd in een veilige leer en werkomgeving.
  • SPO Griendtsveen wil een lerende organisatie zijn, waarin mensen van en met elkaar leren in wisselwerking met de omgeving. De medewerkers zijn met hun bevlogenheid en professionaliteit het menselijk kapitaal van de organisatie.
  • We zien de ouder als (educatief) partner. Ouders zijn betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het onderwijs. En vanuit de medeverantwoordelijkheid voor de opvoeding die onze scholen hebben, werken we samen met ouders met als doel het geven van goed onderwijs voor alle leerlingen, dat zoveel als mogelijk aansluit bij de behoeften van deze leerlingen.
  • Subsidiariteit, de verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen, is direct vertaald in de integraliteit van het schoolleiderschap. De directeur is integraal verantwoordelijk voor Onderwijs, Personeel, Financiën en Profilering.
  • Goed werkgeverschap, SPO Griendtsveen wil een goede werkgever zijn voor al zijn werknemers. We willen dat onze werknemers zich erkend en gesteund voelen door een goed personeelsbeleid waar ze over mogen meepratenBestuursverslag

Hier vind u het laatst gepubliceerde jaarverslag van 2023 van SPO Griendtsveen